Tuesday, 19 October 2021

กิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ

04 Jul 2021
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงแก่นักเรียน ปวช.1 ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จากการสัมผัสและรับเชื้อจากบุคลภายนอกหากนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ

04 Jul 2021
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงแก่นักเรียน ปวช.1 ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จากการสัมผัสและรับเชื้อจากบุคลภายนอกหากนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ตามแผนกวิชาต่าง ได้แก่ แผนกวิชาประมง แผนกวิชาพืชศาสตร
Archives
Categories
Meta