Saturday, 12 June 2021

บริจาคอาหารแก่ศูนย์บริการพื้นที่เสี่ยงภัย COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ 31 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดทำอาหาร เมนูแกงคั่วไก่หน่อไม้สด เมนูขนมตาล จำนวน 70 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน โดยบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาคในพื้นที่เสี่ยง ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ ชุมชนกุดแคน ชุมชนบ้านหนองบ่อ ชุมชนคลองเลียง ชุมชนโนนสมอ ชุมชนหมู่บ้าน เอื้ออาทร และ ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ

Download รูปภาพทั้งหมด