Sunday, 13 June 2021

รับลงทะเบียนนักเรีียน นักศึกษา ระบบปกติ (รอบที่2) วันที่ 1 มิถุนายน 2564

01 Jun 2021
160

รับลงทะเบียนนักเรีียน นักศึกษา ระบบปกติ (รอบที่2) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีการดำเนินการ ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาลงทะเบียน แบ่งเป็นรอบ เช้า 20 คน บ่าย 20 ต่อวัน