Sunday, 13 June 2021

ประกาศยกเลิกกิจกรรม ปฐมนิเทศ และ เข้าหอพัก

1. แจ้ง นักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่อง เลื่อนพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน ออกไป และจะมีพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองออนไลน์ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ

2. ยกเลิกการรายงานตัวเข้าหอพัก เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19