Friday, 30 July 2021

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เข้าทำการ ตรวจและแนะนำสถานศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกันฯ โควิด 19

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม