Friday, 30 July 2021

ลงนาม MOUกับเทศบาลตำบลบ้านแก้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นำโดย นายบรรลือศักดิ์ มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสุมิตร ปัญญาปรุ หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์และคณะครู ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กับ เทศบาลบ้างแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ