Friday, 30 July 2021

กิจกรรมการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงแก่นักเรียน ปวช.1 ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จากการสัมผัสและรับเชื้อจากบุคลภายนอกหากนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ

รับชมรูปภาพทั้งหมด