Saturday, 18 September 2021

การสำรวจข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

📍เรื่อง การสำรวจข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
👉โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในอัตราคนละ 2,000 บาท
🔥เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว จึงขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลแบบสำรวจออนไลน์ ทั้งนี้ให้ดำเนินการไม่เกิน วันที่ 25 สิงหาคม 2564
*หมายเหตุ หากสมุดบัญชีต่างธนาคาร(ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ) จะมีการเสียค่าธรรมเนียม 12 บาทค่ะ🙏เอกสารประกอบ
1⃣. 🔥สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (เจ้าของลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
2⃣. 🔥สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ที่เป็นผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษา (เจ้าของลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3⃣. 🔥สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองที่จะใช้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการ (ชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชนผู้ปกครองในข้อ 2 และเจ้าของสำเนาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
⛔หมายเหตุ : เอกสารต้องอยู่ภายให้อยู่ภายในหน้าเดียวกันและให้ชัดเจน⛔
🔺กรุณาลงลายมือชื่อด้วยลายมือตนเอง และ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย ค่ะ
💭หากนักเรียน นักศึกษา มีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อครูที่ปรึกษาค่ะ ขอบพระคุณค่ะ🙏
ลิงค์กรอกแบบสอบถาม
🔴https://forms.gle/PaTvSb5dZxRL3se87🔴