Saturday, 18 September 2021

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ “กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

  วันที่ 2 กันยายน 2564 นายบรรลือศักดิ์  มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ปลูกพรรณไม้ใช้ส่อย ไม้ผล พืชสมุนไพร เช่น ต้นสัก ต้นพยุง ต้นน้อยหน่า ตะไคร้ เป็นต้น บริเวณพื้นที่แผนกวิชาประมง

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม