Thursday, 2 December 2021

โครงการขับเคลือนนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในสถานศึกษา

  นายวินัย บัวกลาง รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในโครงการขับเคลือนนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (SmartFarmer) ในสถานศึกษา โดยมีนางสาวนวลผ่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และ งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุม เป็นผู้รับผิดชอบโรงการ
เพื่อนสร้างความรู้ความเข้าด้านการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวภาคเกษตรโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครู บุคลากรภายวิทยาลัย ตลอดจนการนำลงสู่ห้องเรียน โดยมีท่าน ผศ.ดร.วีระยุทธ์ สุดสมบูรณ์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ

รับชมรูปภาพทั้งหมด