Thursday, 2 December 2021

โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย Big Cleaning Day

     วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวินัย บัวกลาง รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการนางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์ รองผู้อำนวยการ นายธนาเสฎฐ์ จรรยา รองผู้อำนวยการ
ได้นำคณะครู บุคลากร เข้าทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หอพักนักเรียน นักศึกษา และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอนรับ นักเรียน นักศึกษากลับเข้ามาเรียนภายในวิทยาลัยตามปกติ

รับชมรูปภาพทั้งหมด