Thursday, 2 December 2021

ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line
ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564