Thursday, 2 December 2021

การจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

การจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ = ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.2
วันอังคาร = ปวช.2 และ ปวช.3
วันพุธ = ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.2
วันพฤหัสบดี = ปวช.2 และ ปวช.3
วันศุกร์=ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.2